sahypa

Habarlar

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!
 • “Biodegradable” plastik paketler üç ýyl toprakda ýaşaýar

  Üç ýyllap topraga çümdürilen plastik halta henizem söwda edip biljekdigini görkezdi Biodegradable plastik paketler, tebigy gurşawda galanyndan üç ýyl soň hem söwda edip biler.Angliýanyň dükanlaryndan tapylan bäş sany plastik halta materialy, olara näme bolýandygyny görmek üçin synag edildi ...
  Koprak oka
 • “Biodegradable” plastik paketler üç ýyl toprakda ýaşaýar

  Üç ýyllap topraga çümdürilen plastik halta henizem söwda edip biljekdigini görkezdi Biodegradable plastik paketler, tebigy gurşawda galanyndan üç ýyl soň hem söwda edip biler.Angliýanyň dükanlaryndan tapylan bäş sany plastik halta materialy, olara näme bolýandygyny görmek üçin synag edildi ...
  Koprak oka
 • Indi et!Materik Taýwana azyk önümleriniň 2066-syny we Taýwana tebigy gum eksportyny togtatdy

  Taýwan metbugatynyň 2-nji awgustda beren statistikasyna görä, materik 100-den gowrak kärhanadan 2066 önümiň importyny togtatdy, bu hasaba alnan Taýwan kärhanalarynyň 64% -ini emele getirýär.Bu önümlere suw önümleri, saglyk önümleri, çaý, biskwit we içgiler, a ...
  Koprak oka
 • ABŞ bahalaryň ýokarlanmagy üçin uly göterim derejesini ýokarlandyrýar

  ABŞ-nyň merkezi banky, dünýäniň iň uly ykdysadyýetinde bahalaryň ýokarlanmagyny ýokarlandyrmak üçin göreşýän mahaly ýene bir adatdan daşary uly göterim mukdaryny ýokarlandyrandygyny habar berdi.Federal ätiýaçlyk banky esasy nyrhyny 2,75% -den 2,5% -e çenli ýokarlandyryp, 0.75 göterim ýokarlandyrjakdygyny aýtdy.Bank raisi boldy ...
  Koprak oka
 • Dürli şäherlerdäki daşary söwda kärhanalarynyň sesleri

  Dürli şäherlerdäki daşary söwda kärhanalarynyň sesleri Önümçiligiň we işlemegiň, logistika we transportyň päsgel bermegi epidemiýa wagtynda daşary söwda kärhanalarynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklarydyr.Esasy zat, çig malyň bahasy ýokarlanýarka, ýetmezçilik ýaly meseleler ...
  Koprak oka
 • Daşky gurşawy goramak plastik halta artykmaçlyklary we innowasiýa tehnologiýasy

  21-nji asyrdan bäri adamlaryň ýaşaýyş derejesi gowulaşmagyny dowam etdirýär, daşky gurşaw meselelerine-de uly ähmiýet berýär, soňra daşky gurşawy goramak üçin plastik halta dünýä inýär we tiz wagtda adamlaryň täze halaýan ýerine öwrülýär.Ine, tehniki artykmaçlygy ýönekeý giriş ...
  Koprak oka
 • Daşary ýurt plastik iýmit çeýe gaplama pudagynyň ösüş tendensiýasy

  Iýmit gaplamasynda ulanylýan plastmassanyň satuwy, umumy plastmassa önümçiliginiň 25% -ini tutýar.Supermarketlerde we söwda merkezlerinde azyk paketleriniň köpüsi plastmassadan ýasalýar.Düwürtikli iýmitiň plastmassa gaplanylyşy çyglylygy gorap biler, okislenmeginiň öňüni alyp biler, hoşboý ysy gorap biler, gün şöhlesini ýapyp biler we öňüni alyp biler ...
  Koprak oka
 • Günorta Aziýanyň bu uly ýurdy ýene bir zatlar edýär, salgyt we salgyt import edýär!

  Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasynda Şri-Lanka häzirki wagtda 1948-nji ýyldan bäri iň erbet ykdysady krizisi başdan geçirýär. Aloneöne bu ýeke däl.Päkistan we Bangladeş ýaly ýurtlarda hem walýutanyň aşak gaçmagy, walýutanyň hümmeti peselmegi we inflýasiýanyň ýaýramagy töwekgelçiligi ýokary.Bu gün, Günorta Aziýa hakda gürleşeliň & # ...
  Koprak oka
 • Federal ätiýaçlyk banky soňky 30 ýylda iň uly göterim ýokarlanandygyny yglan etdi

  ABŞ-nyň merkezi bankyna barabar FEDERAL ätiýaçlyk, sarp edijileriň bahalarynyň ýokarlanmagyna garşy tagallalary güýçlendirmek bilen 30 ýyla golaý wagtyň içinde iň uly göterim mukdaryny ýokarlandyrandygyny mälim etdi.Federal ätiýaçlyk ulgamy, federal gaznalaryň maksat derejesini 75 bal ýokarlandyryp, 1,5% bilen 1,75% aralygynda ýokarlandyrandygyny aýtdy....
  Koprak oka
 • Zynjyrda söwda päsgelçiliklerini dürli usullar bilen çözmek üçin tagalla ediler

  Esasy ugurlarda işiň we önümçiligiň tertipli täzeden başlamagy bilen daşary söwda kärhanalarynyň üpjünçilik zynjyryna bolan isleg hasam aýdyňlaşdyrylýar.Iş täzeden başlandan soň maddy berklik ýaly meseleleri nädip çözmeli we işiň we önümçiligiň täzeden başlamagynyň “ýapylmazlygyny” üpjün etmeli.
  Koprak oka
 • Ukrainada iýilýän daşaýjy sumka baýrak aldy

  Ukrain alymlary çalt çüýrän, daşky gurşawy hapalamaýan we könelenden soň iýip boljak ekologiýa taýdan arassa plastik halta oýlap tapdylar.Doktor Dmitro Bidýuk we kärdeşleri bu materialy tebigy goragy birleşdirmegiň önümi hökmünde tapdylar ...
  Koprak oka
 • Hytaý-Afrika ykdysady we söwda hyzmatdaşlygyna täze itergi beriň

  Hytaý-Afrika ykdysady we söwda hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin ýokary hilli Afrika önümlerini ýygnaň.Dördünji “Goşa harytlar onlaýn söwda festiwaly” we Afrika önümleri onlaýn söwda festiwaly 28-nji aprelden 12-nji maý aralygynda onlaýn we awtonom integrasiýa görnüşinde geçiriler.Hunanda, Zheji ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3