sahypa

Sorag-jogap

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

J: Bahalaryňyz nähili?

Bukjanyňyzyň stilini, ululygynyň jikme-jikliklerini ýa-da çeper eserlerini bize bermegiňizi haýyş edýäris, ilki bilen barlamaly we size iň gowy baha bermeli.

B. Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ululygyň jikme-jikliklerine we çeper eserlerine görä iň az sargyt mukdaryny kesgitläris.

C. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, şahadatnamalary goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;EN13432, ISO, SGS, FDA synag nokady, gelip çykyşy we zerur bolan ýerlerde beýleki eksport resminamalary.

D. Gurşuň ortaça wagty näçe?

Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Goýum wagtlary, goýumyňyzy alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

E. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

T / T, L / C, Western Union we pul gramyny kabul edip bileris.

F. Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplaýyş kartonlaryny ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.